Obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky“) upravují práva a povinnosti Vás, jako kupujících a Nás jako prodávajícího (obchodní společnost LEMON trade, s.r.o. se sídlem Družstevní 849, 027 43 Nižná, IČO: 50753673) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na našich základních webových stránkách:

Veškeré informace o zpracovávání Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

Článek I.

Některé definice

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů nebo bez této daně, pokud jste plátcem DPH;
 • E-shop je internetový obchod provozovaný Námi, na kterém bude probíhat nákup Zboží;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • My e-mail obchod@plotylemon.cz, telefonní číslo +420 723 090 974, právními předpisy označován jako prodávající;
 • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Zboží tvoří dle Našeho e-shopu, pokud není uvedeno jinak: gabionové ploty, gabionové koše, gabionové sítě, plotové panely 2D, doplňky – montážní prvky, gabionové květináče, výdřeva, branky a brány.
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi uvedených údajů, který umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky.

Článek II.

Všeobecná ustanovení A POUČENÍ

 1. Koupě Zboží přes webové rozhraní E-shopu se řídí těmito Podmínkami.
 2. Při nákupu Zboží je Vaší povinností poskytnout Nám veškeré informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

Článek III.

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu. Odesláním Objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku.
 2. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je zapotřebí, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem “Přidat do košíku”);
  2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, DPH, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně s DPH, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;
  3. Vaše identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží a správně vystavit fakturu případně ostatní dokumenty. Za identifikační údaje se považují údaje v rozsahu:
   A) jste-li fyzická osoba (soukromá osoba - nepodnikatel) jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, emailovou adresu
   B) jste-li fyzická osoba - podnikatel, tzn. pokud jste FIRMA: obchodní jméno v rozsahu - jméno, příjmení a dodatek obchodního jména (pokud máte v názvu dodatek obchodního jména), adresu místa podnikání nebo adresu provozu, adresu místa doručení zboží pokud je odlišná od adresy místa podnikání nebo místa provozu, IČO, DIČ, IčDPH (jste-li plátcem DPH) telefonní číslo, emailovou adresu
   C) pokud jste právnická osoba (sro, as, ks, vos, družstvo, nadace, obec, škola, sdružení a jiné) obchodní jméno, adresu sídla nebo adresu provozu, adresu místa doručení zboží je-li odlišná od adresy sídla nebo místa provozu, IČO, DIČ, IčDPH (jste-li plátcem DPH).
   Identifikační údaje Vámi uvedené v objednávce ve smyslu článku III. Bod 2. Bod. 3 písmena A) až C) jsou považovány za fakturační údaje.
  4. Během tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka “Objednat s povinností platby” Objednávku vytvoříte. Před stisknutím tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami a se zpracováním osobních údajů. V opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zaškrtávací políčko. Po stisku tlačítka “Objednat s povinností platby” budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. Fakturační údaje již nebude možné měnit.
   Pokud se kupující při zadávání fakturačních údajů spletl nebo si nebyl jist či zadal správné fakturační údaje neprodleně kontaktuje prodávajícího nejpozději následující pracovní den se žádostí o opravu poskytnutých fakturačních údajů. V případě, že kupující bude i přesto, že zadal nesprávné fakturační údaje a nevyužil lhůtu následujícího pracovního dne k odstranění nedostatků v poskytnutých fakturačních údajích trvat na opravě faktury a případných příslušných dokladů oprava bude možná max. do 15-tého dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla faktura s chybně poskytnutými fakturačními údaji dodána (viz datum dodání na faktuře) a bude mu účtován administrativní poplatek ve výši 780 CZK s DPH. Po uvedeném 15-tém dni v měsíci již ze systémových důvodů nebude možné fakturační údaje měnit.
  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni objednání tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně vadná Cena zejména v důsledku technické vady, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tudíž došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy ve změněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či je navíc číslice.
  8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku prostřednictvím něj. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost vyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není nutné opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

Článek IV.

Uživatelský účet

 1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Výhodou uživatelského účtu je, že máte všechny Vaše objednávky a ostatní dokumenty na jednom místě. Navíc nemusíte přes svůj uživatelský účet opakovaně vyplňovat vaše identifikační údaje.
 3. Při registraci Uživatelského účtu je Vaší povinností uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou zodpovědnost.
 5. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněn umožnit jeho využívání třetími osobami.
 6. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Článek V.

Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

 1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je také uvedena Cena za dopravu, případně podmínky dopravy.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH nebo bez v závislosti na tom, zda kupující je plátcem DPH. Celková cena je včetně všech poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.
 3. Platbu Celkové ceny od Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky.
  2. Platební kartou.
  3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží.
  4. V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru přímo u Nás. V hotovosti lze hradit Zboží v případě převzetí u Nás. V případě platby v hotovosti při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
 4. Faktura bude vystavena vytištěná a fyzicky přiložená ke Zboží, které jste si objednali.
 5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku uskutečnění platby.

Článek VI.

Dodací podmínky, přechod nebezpečí a náhodného poškození Zboží

 1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  1. Osobní odběr přímo v naší prodejně: ul. Družstevní 849, 027 43 Nižná
  2. Doručení prostřednictvím Nás nebo dopravních společností Geis, GLS.
 2. Zboží lze doručit i do zahraničí.
 3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Minimální doba dodání jsou tři dny. Maximální doba dodání je 6 – 8 týdnů od potvrzení Objednávky, pokud není uvedeno jinak.
 4. V případě osobního odběru na provozu Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 5. Při přebírání Zboží od dopravce nebo od Nás je Vaší povinností zkontrolovat Zboží a v případě jakéhokoli poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci nebo přímo Nám.
 6. Zboží jste povinen převzít v dohodnutém místě a čase. Pokud si doručované Zboží nepřevezmete dle předchozí věty, e-mailem Vám sdělíme, kde si můžete Zboží převzít, včetně lhůty pro jeho převzetí, nebo Vám Zboží na základě Vaší písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 dnů od kdy jste si měli Zboží převzít, opětovně doručíme, přičemž se zavazujete nám uhradit veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží. V případě, kdy porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle bodu 4. tohoto článku Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi námi a vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v dodatečné lhůtě, vzniká Nám právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme právo na odstoupení využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu vzniklé škody v částce skutečných nákladů na pokus o doručení Zboží, případně dalšího nároku na náhradu škody či ušlého zisku, pokud vznikne.
 7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.
 8. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy jej převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle bodu 4. tohoto článku Podmínek, přechází na Vás nebezpečí náhodného poškození Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost jej převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí a náhodného poškození Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat v určené lhůtě od potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, Vy jste oprávněni od Smlouvy odstoupit.

Například u gabionových sítí, pokud je hodnota Vaší objednávky do 20 000 Kč, tyto Vám zašleme kurýrem do 5 pracovních dnů. Při objednávce gabionových košů nad 20 000 Kč Vám poskytneme dovoz zboží naším rozvozem ZDARMA do 10 pracovních dnů. Neplatí to ale na systém PRAKTIK a PREMIUM. Co se týče plotového systému PREMIUM, tento se vyrábí individuálně (každému zákazníkovi na míru) a následně se žárově zinkuje v externí zinkovně, jeho dodací doba je přibližně v rozpětí 4 – 6 týdnů. Plotový systém PRAKTIK se snažíme držet stále skladem a je připraven k okamžitému odběru.

 1. V případě, že doba doručení Zboží je delší než maximální doba dle bodu 3. tohoto Článku Podmínek, budeme Vás o tom předem informovat, zejména prostřednictvím informace o orientační době dostupnosti Zboží uveřejněné na E-shopu a zasláním zvláštního e-mailu s žádostí o potvrzení, že berete na vědomí tuto dodací lhůtu Zboží. Pokud nebudete s touto dodací dobou souhlasit, máte právo od Smlouvy odstoupit.

Článek VII.

Práva z odpovědnosti za vady

 1. Úvodní ustanovení k odpovědnosti za vady
  1. Zavazujeme se, že Vám Zboží dodáme v požadované kvalitě, množství a bez vad.
  2. Zodpovídáme za vady, které má Zboží při jeho převzetí v případě, pokud jde o vady, které nevznikly z důvodu přepravy od externího dopravce nebo později nesprávnou montáží.
  3. Všeobecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí Zboží z Vaší strany.
  4. Pokud Dojde k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží z Vaší strany.
  5. Vaše práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je neuplatníte v záruční době.
  6. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí a náhodného poškození Zboží dle Článku VI. těchto Podmínek je Zboží bez vad, zejména, že:
   • má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme při popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze vzhledem k povaze Zboží očekávat;
   • je vhodný pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   • je v odpovídající kvalitě a kvantitě;
   • splňuje požadavky na něj kladené zvláštními právními předpisy;
   • není zatíženo právy třetích stran.
 2. Podmínky uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)
  1. Při převzetí Zboží jste povinen Zboží důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) jste povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem podle bodu 3. tohoto Článku. K pozdější uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, nebudeme přihlížet.
  2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) jste povinen uplatnit způsobem dle bodu 3. tohoto Článku bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu na Zboží zjistili, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
  3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady Zboží. Právo z odpovědnosti za vady nemůžete uplatnit zejména na vady způsobené chybnou montáží, opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod. Za chybnou montáž se považuje zejména montáž v rozporu s montážním návodem zveřejněním na našem webovém sídle. Odkaz na montážní návod je zde: https://plotylemon.cz/montazni-navody/
  4. Nejste oprávněni uplatnit právo z odpovědnosti za vadu v případě, že jste o vadě věděli před převzetím Zboží, resp. jsme Vás na ni upozornili.
 3. Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu (reklamace)
  1. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle bodu 2. tohoto Článku, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z odpovědnosti za vady (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů, případně osobně na Nás na naší adrese: Družstevní 849, 027 43 Nižná. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 3. 1 Podmínek.
  2. Ve Vašem oznámení, kterým uplatňujete reklamaci uveďte především popis vady Zboží a Vaše identifikační údaje, včetně e-mailu, na který máte zájem obdržet vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace, a také uveďte, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodech 4. až 9. Článku VIII. těchto Podmínek uplatňujete.
  3. Při uplatnění reklamace nám předložte i doklad o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Nás, jinak nejsme povinni Vaši reklamaci uznat.
  4. Za den zahájení reklamačního řízení považujeme den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými údaji a doklady podle písmene b) a c) tohoto bodu Podmínek. V případě, že je Vaše podání, kterým uplatňujete reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované dokumenty apod.), písemně e-mailem nebo telefonicky si od Vás vyžádáme doplnění podané reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení Vašeho doplněného podání.
  5. Pokud nedoplníte podanou reklamaci ve smyslu písm. d) tohoto bodu Článku VII. našich Podmínek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Naší výzvy dle písm. d) tohoto bodu Článku VII. našich Podmínek, budeme považovat Vaše podání za neopodstatněné.

Článek VIII.

Vyřízení reklamace

 1. Na základě Vašeho rozhodnutí, které z práv podle § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (specifikovaných v bodě 4. až 9. tohoto Článku Podmínek) uplatňujete, určíme způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace.
 2. Po určení způsobu vyřízení reklamace, reklamaci vyřídíme ihned, v odůvodněných případech můžeme reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo od Smlouvy odstoupit nebo máte právo na výměnu Zboží za nové zboží, pokud je to možné.
 3. O vyřízení reklamace Vám vydáme písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o jejím vyřízení Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. V případě, že bude reklamace uznána, zašleme Vám opravené Zboží nebo Zboží vyměníme za nové zboží nebo Vám vrátíme zaplacenou Cenu Zboží, pokud se nedohodneme jinak.
 4. Pokud jde o vadu, kterou můžeme odstranit, máte právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Vadu Zboží odstraníme bez zbytečného odkladu.
 5. Namísto odstranění vady můžete požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká pouze součásti Zboží, výměnu této součásti, a to v případech, kdy Nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k Ceně Zboží nebo závažnost vady.
 6. Namísto odstranění vady Zboží můžete vždy vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí závažné potíže.
 7. Pokud jde o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, abyste Zboží mohli řádně užívat jako zboží bez vady, máte právo na výměnu Zboží, nebo máte právo od Smlouvy odstoupit. Stejná práva Vám přísluší, pokud jde sice o odstranitelné vady, ale nemůžete pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.
 8. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, máte právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.
 9. Reklamaci vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.
 10. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a reklamace Zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku, zákonem č.j. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně a doplnění zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a zákonem č.j. 102/2014 Zb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“). V případě, že Zboží kupujete přes náš e-shop jako podnikatel ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku č.j. 513/1991 Zb. ve znění pozdějších předpisů, vztahují se na Vás při uplatnění odpovědnosti za vady přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě dle tohoto právního předpisu. Při uzavírání kupní smlouvy podnikatelem podle tohoto bodu se na ustanovení kupní smlouvy vztahují přednostně ustanovení obchodního zákoníku.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho začátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2
 3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  1. Zboží, jehož Cena závisí na pohybu cen na finančním trhu nezávislých na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  2. Zboží, které bylo zhotoveno podle vašich zvláštních požadavků, které bylo vyrobeno pro Vás na míru nebo Zboží určené zvlášť pro jednoho spotřebitele;
  3. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit;
 4. Lhůta pro odstoupení podle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovalou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2. 2 Podmínek jste povinni ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení Nám Zboží zaslat, předat Zboží Nám nebo Nám pověřené osobě na převzetí Zboží, přičemž nesete náklady na vrácení Zboží k Nám. To neplatí, pokud se dohodneme, že si Zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím námi pověřené osoby. Lhůta je zachována, pokud bylo Zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, ale pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží, které jsme pro dodání Zboží nabízeli.
 7. Za škodu odpovídáte v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započítat vůči Vaší pohledávce na vrácení Ceny.
 8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého Našeho úsilí, které lze od Nás spravedlivě požadovat, nejsme schopni Vám Zboží dodat ve lhůtě určené těmito Podmínkami. V těchto případech jsme povinni Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat a vrátit Vám již uhrazenou Celkovou cenu za Zboží, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Uhrazenou Celkovou cenu za Zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Celkovou cenu uhradili Vy, přičemž tím není dotčeno právo se s Vámi dohodnout na jiném způsobu vrácení platby, pokud v souvislosti s tím Vám nebudou účtovány žádné další poplatky.
 9. Od Smlouvy jsme oprávněni odstoupit i v případě, že jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám vznikla povinnost Zboží převzít.

Článek X.

Podávání podnětů a stížností

 1. Pokud jste spotřebitelem jste oprávněni podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na:
 2. posouzení podnětu nebo stížnosti Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail.
 3. Orgánem dozoru je Slovenská obchodná inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, se sídlem: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č. +421 41 763 21 30, +421 41 724 58 68
 4. Podnět k provedení kontroly, pokud nejste spokojeni s vyřízením Vašeho podnětu nebo stížnosti, můžete podat i elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webové stránce https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
 5. Alternativní řešení sporu se spotřebiteli
 6. Máte právo obrátit se na Nás se žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: ars@soi.sk nebo adr@soi.sk, pokud nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vyřídili Vaši reklamaci, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva. Pokud odpovíme na Vaši žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „Subjekt“) 391/2015 Zb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Zákon o alternativním řešení sporů“).
 7. Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na stránce Ministerstva hospodářství SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 8. Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů.
 9. Dále máte právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Článek XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej Únie.
 2. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy podnikateľom ako kupujúcim cez e-shop sa na ustanovenia kúpnej zmluvy vzťahujú prednostne ustanovenia Obchodného zákonníka ak pred týmto právnym predpisom nemajú prednosť iné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na kúpu Tovaru na diaľku.
 3. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v Našich identifikačných údajov na začiatku týchto Podmienok. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
 4. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte je 2 mesiace.
 5. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
 6. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
 7. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
 8. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 9. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 01.01.2022

Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát: ……………………………

Uplatnění reklamace

 • Titul, jméno a příjmení:
 • Adresa bydliště:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktury:
 • Datum objednání:
 • Datum převzetí zboží:
 • Zboží, které je reklamováno (název a kód):
 • Popis a rozsah vad zboží:

Jako zákazník prodávajícího požaduji, aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem

 • Přílohy:
 • Datum:
 • Podpis:

Příloha č. 2 – Formulář k odstoupení od smlouvy

Adresát: ……………………………

Tímto prohlašuji, že v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) odstupuji od Smlouvy:

 • Titul, jméno a příjmení:
 • Adresa:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktury:
 • Datum objednání:
 • Datum převzetí zboží:
 • Zboží, které vracím (název a kód):
 • Důvod vrácení zboží:
 • Způsob pro vrácení přijatých finančních prostředků:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem

Upozornění pro spotřebitele: Prodávající je dle § 10 odst. 4 Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

 • Datum:
 • Podpis:

Příloha č. 3 – Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 • Komu ………….. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, pokud jde o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, pokud jde o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]
 • Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby (*) …………..
 • Datum objednání/datum přijetí (*) …………..
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*) …………..
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*) …………..
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) ………….. [pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě]
 • Datum …………..

(*) Nehodící se škrtněte.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne ………….. (doplňte podle pokynů v bodě 1)

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese ………….. (doplňte podle pokynů v bodě 2). K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.

(pokud umožňujete spotřebitelům odstoupit od smlouvy prostřednictvím svého webového sídla, doplňte text podle pokynů v bodě 3)

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve (tento text neuvádějte v případě smluv, u kterých nabízíte vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy).

(doplňte podle pokynů v bodě 4)

(doplňte podle pokynů v bodě 5)

Pokyny k vyplnění

 1. Doplňte jeden z textů uvedených níže v uvozovkách:
  • v případě smlouvy o službách nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči: „uzavření smlouvy.“;
  • v případě smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.“;
  • pokud se zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední.“;
  • pokud se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete poslední díl nebo kus.“;
  • pokud se zboží dodává opakovaně během vymezeného období: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete první dodané zboží.
 2. Doplňte Vaše obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, případně i telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu.
 3. Pokud umožníte spotřebiteli vyplnit a zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím svého webového sídla, doplňte následující text: „Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky [vložte adresu webového sídla]. Pokud využijete této možnosti, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem).“
 4. V souvislosti s dodáním zboží informujte spotřebitele, jak lze vrátit zboží v případě odstoupení od smlouvy:
  • Doplňte způsob vrácení zboží
   • „Zboží vyzvedneme.“;
   • „Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo předejte …… [pokud jste k převzetí zboží zmocnili určitou osobu, doplňte její jméno a adresu osoby] nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.“;
  • Doplňte informaci o úhradě nákladů na vrácení zboží
   • „Náklady na vrácení zboží hradíme my.“;
   • „Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.“;
   • Pokud při smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že budete nést náklady na vrácení zboží a zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou: „Přímé náklady na vrácení zboží ve výši ? EUR [doplňte částku] nesete Vy.“;
   • Jestliže náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem: „Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Předpokládaný odhad těchto nákladů je …… EUR [doplňte částku].“;
   • Pokud zboží v případě smluv uzavřených mimo provozní prostory prodávajícího vzhledem k jeho povaze nemůže být odesláno zpět prodávajícímu poštou a bylo dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“
  • Doplňte informaci o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceném zboží: „Zodpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.“
 5. V případě smlouvy o službách doplňte toto: „Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnutá plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.“.
 
 

© 2024 PlotyLemon.cz | Umisťování obsahu na jiné stránky, jeho rozšiřování tiskem a jinými médii podléhá autorským právům a je možné pouze s písemným souhlasem firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvořilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store