Ochrana osobních údajů  


Poskytnuté dotčené osobě při získávání osobních údajů od subjektu údajů – návštěvníci webstránky

podle čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jako “GDPR”) ve spojení s § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jako “Informace”) mezi smluvními stranami:

Totožnost a kontaktní údaje provozovatele:

LEMON trade, s.r.o. se sídlem Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 67304 / L -Zbl., IČO: 50 753 673

Totožnost a kontaktní údaje zástupce provozovatele:

neaplikuje se;

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

neaplikuje se;

Kategorie dotčených osobních údajů:

cookies, v případě pokud víme na základě cookies identifikovat konkrétní dotčenou osobu návštěvníka naší webové stránky, bude se jednat o zpracování osobních údajů a to zejména:

 • základní cookies – umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo před vyplňování formulářů;
 • konverzní cookies – umožňují nám analyzovat výkonnost jednotlivých kanálů návštěvnosti;

Účely zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele, a to za účelem:

 • nabídnout vám co nejlépe specifické nastavení prostředí webové stránky; statisticky zjišťovat návštěvnost;

Právní základ zpracování osobních údajů:

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele podle bodu 1.5.1. těchto Informací;

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Provozovatel neposkytuje Vaše osobní údaje žádným příjemcem.

Informace o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace:

neaplikuje se;

Informace o existenci / neexistenci rozhodnutí Komise o přiměřenosti:

neaplikuje se;

Odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky (včetně uvedení způsobu, na jehož základě je možné dospět ke jejich kopii nebo kde jsou dostupné / zveřejněny):

neaplikuje sa;

Doba uchovávání osobních údajů (kritéria na určení):

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu dokud trvá účel oprávněného zájmu tyto osobní údaje zpracovávat;

Identifikace práv dotčené osoby:

 • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby;
 • právo na opravu osobních údajů dotčené osoby;
 • právo na vymazání osobních údajů dotčené osoby;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů dotčené osoby;
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, zejména namítat proti zpracování podle bodu 1.5.1. těchto Informací; Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracovávání pokračovali;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dotčené osoby;
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Slovenská republika;

Existence práva dotčené osoby kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

neaplikuje sa;

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy (včetně informace, zda je dotyčná osoba povinna na poskytnutí osobních údajů a možných následků jejich neposkytnutí):

v případě zpracování osobních údajů pro účely podle bodu 1.5.1. těchto Informací dotyčná osoba není povinna na poskytnutí osobních údajů a je oprávněna namítat proti zpracovávání jejích osobních údajů (v případě, pokud využijete své právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů dle bodu 1.5.1. těchto Informací, Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovaly);

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od vás tím, že nám poskytnete vaše dobrovolné vyjádření nebo názor;

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování (včetně informací o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro dotčenou osobu):

neaplikuje se;

Poskytnuté dotčené osobě při získávání osobních údajů od subjektu údajů – uchazeči o zaměstnání

podle čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jako “GDPR”) ve spojení s § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jako “Informace”) mezi smluvními stranami:

Totožnost a kontaktní údaje provozovatele:

LEMON trade, s.r.o. se sídlem Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 67304 / L -Zbl.

Totožnost a kontaktní údaje zástupce provozovatele:

neaplikuje se;

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

neaplikuje se;

Kategorie dotčených osobních údajů:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost;
 • kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • údaje související s výkonem práce, informace o vaší kvalifikaci (hlavně dosažené vzdělání a odborná kvalifikace) a absolvovaných školeních, informace o způsobilosti k výkonu práce;
 • informace o vašem zdravotním stavu nutné pro splnění zákonných povinností zaměstnavatele (vstupní zdravotní prohlídka, psychologické vyšetření), informace o tělesném postižení,
 • informace uvedené v životopisu, žádosti o zaměstnání a motivačním listu, které jste nám poskytli na základě výběrového řízení na pracovní místo nebo dobrovolně mimo výběrového řízení;

Účely zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné, aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením pracovní smlouvy (předsmluvní vztahy), (včetně dohod o práci konané mimo pracovní poměr) (dále jako “smlouva”), která má být uzavřena mezi Provozovatelem jako zaměstnavatelem a dotyčnou osobou jako zaměstnancům provozovatele;
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností provozovatele jako zaměstnavatele (např. personalistika a mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní zdravotní služba apod.), které provozovateli vyplývají zejména (ale nejen) z následujících právních předpisů:právnych predpisov:
  • zákon č. 311/2001 CFU Zákoník práce;
  • zákon č. 395/2002 CFU o archivnictví a spisové;
  • zákon č. 124/2006 CFU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele, a to za účelem:za účelom:
  • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno, abychom mohli v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení obhajovat vlastní právní nároky), kde je naším oprávněným zájmem zabránění vzniku škod;
  • zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávněným zájmem zajištění fyzické a IT bezpečnosti a také ochrana našeho majetku; pro tento účel můžeme provádět monitoring některých prostor na pracovišti a využívání elektronických zařízení, informačních systémů a IT infrastruktury;
 • zpracování na základě Vašeho souhlasu a to za účelem:za účelom:
  • evidence uchazečů o zaměstnání mimo výběrového řízení;

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – zpracování je na základě vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a dotyčnou osobou podle bodu 1.5.1 těchto Informací;
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která provozovateli vyplývá z příslušných právních předpisů;
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele podle bodu 1.5.3. těchto Informací;

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Provozovatel poskytuje Vaše osobní údaje zejména následujícím příjemcům / kategoriím příjemců:

 • zpracovatel personální a mzdové agendy, registratury, zpracování a skladování písemností provozovatele;
 • provozovatel kamerového systému;
 • poskytovatel právních služeb;
 • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů;

Informace o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace:

neaplikuje se;

Informace o existenci / neexistenci rozhodnutí Komise o přiměřenosti:

neaplikuje se;

Odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky (včetně uvedení způsobu, na jehož základě je možné dospět ke jejich kopii nebo kde jsou dostupné / zveřejněny):

neaplikuje se;

Doba uchovávání osobních údajů (kritéria na určení):

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po následující dobu:

 • po dobu trvání předsmluvního vztahu s dotyčnou osobou;
 • po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností vyplývajících z předsmluvního vztahu s dotyčnou osobou;
 • po dobu promlčecí nebo prekluzivních lhůt ve vztahu k nárokům vyplývajících nebo souvisejících s předsmluvních vztahem s dotyčnou osobou;
 • po dobu trvání soudního, správního nebo jiného řízení v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí nebo prekluzivní lhůty po jejich skončení;
 • pro účely podle bodu 1.5.2. těchto Informací po dobu vyplývající z příslušného právního předpisu;
 • pro účely podle bodu 1.5.3. po dobu dokud máme od Vás vyjádřený souhlas se zpracováním osobních údajů;

Identifikace práv dotčené osoby:

 • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby;
 • právo na opravu osobních údajů dotčené osoby.
 • právo na vymazání osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo na omezení zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, zejména namítat proti zpracovávání podle bodu 1.5.1. těchto Informací; Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, nebudeme-li mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali;
 • právo na přenosnost osobních údajů subjektu údajů;
 • právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, Česká republika;

Existence práva dotyčné osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Provozovatel informoval dotyčnou osobu při poskytnutí souhlasu dotyčnou osobou, že má právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@lemontrade.sk nebo písemně na adresu sídla společnosti s uvedením, jejichž osobních údajů se to týká, pro které odvolává souhlas s jejich zpracováním;

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy (včetně informace, zda je dotyčná osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a možných následků jejich neposkytnutí):

 • v případě zpracování osobních údajů za účelem podle bodu 1.5.1 těchto Informací je poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování provozovatelem nezbytné pro plnění smlouvy (v případě, pokud by dotyčná osoba osobní údaje neposkytla, provozovatel by nebyl schopen uzavřít pracovní smlouvu);
 • v případě zpracování osobních údajů za účelem podle bodu 1.5.2 těchto Informací je zpracování osobních údajů o dotyčné osobě provozovatelem nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
 • v případě zpracování osobních údajů za účelem podle bodu 1.5.3 těchto Informací není dotčená osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a je oprávněna namítat proti zpracování jejích osobních údajů (v případě, pokud využijete svého práva namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů podle bodu 1.5). 3 těchto Informací, Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme dále zpracovávat, nebudeme-li mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali);
 • v případě zpracování osobních údajů pro účel podle bodu 1.5.4. těchto informací dotyčná osoba není povinna k poskytnutí osobních údajů a je oprávněna svůj souhlas podle bodu 1.5.4. kdykoli odvolat (v případě, že využijete svého práva odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, nebudeme takové údaje o Vás zpracovávat)

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od vás tím, že nám poskytnete životopis, žádost o zaměstnání a motivační dopis a vyplníte příslušný formulář. Informace o vás můžeme získat i od třetích stran v podobě referencí.

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování (včetně informací o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotyčnou osobu):

neaplikuje se;

© 2024 PlotyLemon.cz | Umisťování obsahu na jiné stránky, jeho rozšiřování tiskem a jinými médii podléhá autorským právům a je možné pouze s písemným souhlasem firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvořilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store